۱۳
مهر

اجرای «طرح انسجام» توسط انجمنی های آموزشگاه های دخترانه نیشابور

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان نیشابور، انجمنی های پرتلاش آموزشگاه های دخترانه شهرستان نیشابور دوشادوش همرزمان فرهنگی خود در سراسر کشور با آغاز سال تحصیلی جدید، به اجرای طرح انسجام پرداختند.
اجرای تبلیغات محیطی مدرسه برای شروع سال تحصیلی جدید، فضاسازی استقبال از ماه محرم،  ایجاد نمایشگاه با موضوع دفاع مقدس و همچنین معرفی مسئول انجمن اسلامی توسط مسئولین مربوطه، گامی به سوی عملیاتی شدن طرح انسجام توسط انجمنی های این شهرستان می باشد.

انجمن اسلامی وکیلی 6 نیشابور

انجمن اسلامی وکیلی ۶ نیشابور

انجمن اسلامی وکیلی 6 نیشابور

انجمن اسلامی وکیلی ۶ نیشابور

انجمن اسلامی وکیلی 6 نیشابور

انجمن اسلامی وکیلی ۶ نیشابور

انجمن اسلامی وکیلی 6 نیشابور

انجمن اسلامی وکیلی ۶ نیشابور

انجمن اسلامی وکیلی 6 نیشابور

انجمن اسلامی وکیلی ۶ نیشابور

انجمن اسلامی وکیلی 6 نیشابور

انجمن اسلامی وکیلی ۶ نیشابور

انجمن اسلامی وکیلی 6 نیشابور

انجمن اسلامی وکیلی ۶ نیشابور

انجمن اسلامی طالقانی نیشابور

انجمن اسلامی طالقانی نیشابور

انجمن اسلامی طالقانی نیشابور

انجمن اسلامی طالقانی نیشابور

انجمن اسلامی طالقانی نیشابور

انجمن اسلامی طالقانی نیشابور

انجمن اسلامی طالقانی نیشابور

انجمن اسلامی طالقانی نیشابور

انجمن اسلامی طالقانی نیشابور

انجمن اسلامی طالقانی نیشابور

انجمن اسلامی طالقانی نیشابور

انجمن اسلامی طالقانی نیشابور

انجمن اسلامی فلسطین نیشابور

انجمن اسلامی فلسطین نیشابور

انجمن اسلامی فلسطین نیشابور

انجمن اسلامی فلسطین نیشابور

انجمن اسلامی فلسطین نیشابور

انجمن اسلامی فلسطین نیشابور

انجمن اسلامی فلسطین نیشابور

انجمن اسلامی فلسطین نیشابور

انجمن اسلامی فلسطین نیشابور

انجمن اسلامی فلسطین نیشابور

انجمن اسلامی فدک نیشابور

انجمن اسلامی فدک نیشابور

انجمن اسلامی فدک نیشابور

انجمن اسلامی فدک نیشابور

انجمن اسلامی صفورا نیشابور

انجمن اسلامی صفورا نیشابور

انجمن اسلامی صفورا نیشابور

انجمن اسلامی صفورا نیشابور

انجمن اسلامی شاهد ولیعصر نیشابور

انجمن اسلامی شاهد ولیعصر نیشابور

انجمن اسلامی شاهد ولیعصر نیشابور

انجمن اسلامی شاهد ولیعصر نیشابور

انجمن اسلامی شاهد ولیعصر نیشابور

انجمن اسلامی شاهد ولیعصر نیشابور

انجمن اسلامی شاهد ولیعصر نیشابور

انجمن اسلامی شاهد ولیعصر نیشابور

انجمن اسلامی شاهد ولیعصر نیشابور

انجمن اسلامی شاهد ولیعصر نیشابور

انجمن اسلامی شاهد ولیعصر نیشابور

انجمن اسلامی شاهد ولیعصر نیشابور

انجمن اسلامی شاهد ولیعصر نیشابور

انجمن اسلامی شاهد ولیعصر نیشابور

انجمن اسلامی شاهد ولیعصر نیشابور

انجمن اسلامی شاهد ولیعصر نیشابور

انجمن اسلامی شاهد ولیعصر نیشابور

انجمن اسلامی شاهد ولیعصر نیشابور

انجمن اسلامی شاهد ولیعصر نیشابور

انجمن اسلامی شاهد ولیعصر نیشابور

انجمن اسلامی فهیما نیشابور

انجمن اسلامی فهیما نیشابور

انجمن اسلامی فهیما نیشابور

انجمن اسلامی فهیما نیشابور

انجمن اسلامی فهیما نیشابور

انجمن اسلامی فهیما نیشابور

انجمن اسلامی فهیما نیشابور

انجمن اسلامی فهیما نیشابور

انجمن اسلامی فهیما نیشابور

انجمن اسلامی فهیما نیشابور

انجمن اسلامی فهیما نیشابور

انجمن اسلامی فهیما نیشابور

انجمن اسلامی فهیما نیشابور

انجمن اسلامی فهیما نیشابور

انجمن اسلامی فهیما نیشابور

انجمن اسلامی فهیما نیشابور

انجمن اسلامی فهیما نیشابور

انجمن اسلامی فهیما نیشابور

انجمن اسلامی فهیما نیشابور

انجمن اسلامی فهیما نیشابور

انجمن اسلامی فهیما نیشابور

انجمن اسلامی فهیما نیشابور

 

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای