به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، آقای احمد نظری (ذی حساب اداره کل آموزش و پرورش استان) به همراه مهندس حوائجی(مسئول اتحادیه استان) از نمایشگاه های مدرسه انقلاب انجمن های اسلامی مدارس دخترانه شاهد فاطمیه(س) ناحیه ۲ مشهد و شهید تدین ناحیه ۱ مشهد بازدید نمود.
در پایان این بازدید، به رسم یادبود، از مسئول انجمن اسلامی آموزشگاه به نمایندگی از تمامی دانش آموزانی که در در برپایی این نمایشگاه مشارکت داشتند، توسط مسئول اتحادیه استان تقدیر شد.
شایان ذکر است در بازدید از نمایشگاه مدرسه انقلاب انجمن اسلامی آموزشگاه تدین، معاونت پرورشی اداره آموزش و پرورش ناحیه ۱ مشهد نیز حضور داشت.

۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۱۳۹۱۹ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۱۳۹۳۲ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۱۳۹۴۱ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۱۳۹۴۹ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۱۴۰۰۲ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۱۴۰۰۷ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۱۴۰۲۸ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۱۴۱۱۸ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۱۴۱۲۴ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۱۴۱۵۲ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۱۴۲۴۳ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۱۴۳۰۲ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۱۴۳۱۲ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۱۴۳۴۳ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۱۴۴۲۰ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۱۴۴۴۵ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۱۴۴۵۹ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۱۴۵۱۱ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۱۴۵۳۶ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۱۴۵۵۴ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۱۴۶۲۲ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۱۴۶۵۱ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۱۴۷۰۴ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۱۴۷۲۲ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۱۴۷۵۳ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۱۴۸۰۷ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۱۴۸۴۰ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۱۴۹۰۱ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۱۴۹۰۷ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۱۴۹۲۷ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۱۴۹۵۸ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۱۵۰۲۹ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۱۵۰۵۳ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۱۵۱۰۷ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۱۵۱۳۷ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۱۵۳۳۱ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۱۵۴۳۵ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۱۵۵۰۴ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۲۳۲۵۱ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۲۳۲۵۳ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۲۳۳۰۷ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۲۳۳۲۱ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۲۳۳۳۵ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۲۳۳۳۸ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۲۳۳۵۳ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۲۳۴۰۸ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۲۳۵۱۲ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۲۳۵۲۶ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۲۳۵۳۶ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۲۳۵۴۴ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۲۳۶۱۵ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۲۳۶۲۷ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۲۳۶۳۸ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۲۳۶۴۶ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۲۳۹۳۹ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۲۴۱۱۲ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۲۴۱۱۵ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۲۴۳۱۲ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۲۴۳۲۰ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۲۴۴۰۲ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۲۴۴۲۲ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۲۴۷۱۸ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۲۴۷۴۰ ۲۰۱۹۰۲۰۶_۱۲۴۸۰۵

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای