آقای جواد درودی سرپرست اتحادیه زبرخان

آقای جواد درودی سرپرست اتحادیه زبرخان

آقای ابوالفضل نیکویی سرپرست اتحادیه سرولایت

آقای ابوالفضل نیکویی سرپرست اتحادیه سرولایت

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، به همت حوزه معاونت برادران اتحادیه استان در دو منطقه زبرخان و سرولایت شهرستان نیشابور اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان تأسیس گردید.
با توجه به این اقدام نیز از سوی مسئول محترم اتحادیه خراسان رضوی دو نفر از همکاران جوان فرهنگی جهت سرپرستی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان این دو منطقه مستعد شهرستان نیشابور منصوب گردیدند.
شایان ذکر است، شهرستان نیشابور با جمعیت ۴۵۱هزارنفر، جزء بزرگترین شهرستان های استان خراسان رضوی است و آموزش و پرورش این شهرستان به ۴ بخش مرکزی(شهر نیشابور) ، زبرخان( قدمگاه)، سرولایت و میان جلگه تقسیم شده است. از ابتدای مهرماه امسال، انجمن های اسلامی دانش آموزان در دو بخش زبرخان و سرولایت فعالیت شان را به همت آقایان جواد درودی و ابوالفضل نیکویی آغاز نموده اند و باتوجه به افزایش تعداد انجمن های اسلامی این دو منطقه، اتحادیه این شهرستانها در حال شکل گیری است.بخش زبرخان شامل شهرهای درود، قدمگاه و خرو و تعداد زیادی از روستاهای آباد حاشیه بینالود تشکیل شده است و وجود شهرک صنعتی در مجاورت این سه شهر، این بخش را مستعد تبدیل شدن به یک شهرستان مستقل نموده است.
بخش سرولایت هم شامل شهرهایی مانند چکنه، سلطان میدان و … است که در مسیر جاده ترانزیتی سبزوار به قوچان واقع شده است.

54677676نیکویی

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای