به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان فریمان، بیانیه محکومیت انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس توسط عضو انجمن اسلامی آموزشگاه شهید مطهری فریمان در صبحگاه آموزشگاه قرائت گردید.

ipR34HPYSWgaArRDXgRaJjcYe

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای