۳۱
خرداد

برگزاری جلسه ارائه گزارش و برنامه های سال ۹۹ اتحادیه خواف

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، جلسه ارائه گزارش و برنامه های سال ۹۹ اتحادیه شهرستان خواف با حضور سرپرست و معاونین اتحادیه استان و همچنین مسئول و معاونین اتحادیه خواف در محل دفتر اتحادیه استان برگزار گردید.
پیشنهاد تشکیل دبیرخانه فعالیت های رسانه ای و تشکیل گروه های سرود انجمنی با محوریت اتحادیه خواف، ارائه گزارشی از فعالیت های وحدت آفرین این اتحادیه ، گزارش وضعیت نیرویی و عضویابی هدفمند، گفتگو درخصوص مصاحبه هادیان، شیوه جذب و بکارگیری لشکر سرگروه ها و تلاش جهت پر رنگ تر شدن انجمن محوری در اجرای برنامه ها، از اهم مباحث مطرح شده در این جلسه می باشد.
در پایان این برنامه از اعضای شورای معاونین اتحادیه خواف بخاطر فعالیت های عالی در حوزه جریانسازی و فعالیت خوب در حوزه نیروسازی توسط  سرپرست اتحادیه استان تقدیر گردید.

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای