عضویت در انجمن اسلامی

لطفا جهت تکمیل عضویت، اطلاعات ذیل را تکمیل نمایید:

نام:

نام خانوادگي:

نام پدر

كد ملي

تاريخ تولد (مثال: 78/06/28)

پايه تحصيلي

مقطع تحصيلي

رشته تحصيلي

آخرين معدل

مدرسه

ناحیه

تلفن ثابت

تلفن همراه

شغل پدر

تحصیلات پدر

تلفن همراه پدر

آدرس

سابقه عضويت در انجمن اسلامي

نوع عضویت

در طول هفته چند ساعت می توانید در انجمن اسلامی مدرسه فعالیت داشته باشید؟

تمایل به فعالیت در کدام حوزه را دارید؟

چه توانمندیها و مهارت هایی در این حوزه دارید؟

بارگذاری عکس

لطفا کد زیر را وارد نمایید
captcha

این پست بدون دیدگاه

ارسال یک پاسخ


سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای