يكي از مهارت هايي كه مسئول انجمن حتما به آن نياز دارد مهارت نامه نگاري است. با توجه به اينكه در دهه فجر هم به نامه نگاري براي دريافت مساعدت مالي و اقلام، دعوت از مسئولين جهت شركت در برنامه ها و… نياز داريد، آموزش نامه نگاري و سربرگ نامه انجمن اسلامي را برايتان گذاشته ايم تا در صورت نياز دريافت نماييد.

آموزش شيوه نامه نگاري
نمونه سربرگ نامه۱
نمونه سربرگ نامه۲
نمونه سربرگ نامه۳

این پست بدون دیدگاه

ارسال یک پاسخ


سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای